• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Pháp luật
Kết luận nội dung xác minh “đơn kêu cứu” và kết quả thực hiện kết luận thanh tra tại Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chuyển một số vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình.
Nhiều sai phạm được phát hiện qua thanh tra và xác minh đơn thư tại Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1. Ảnh: TQ
Sau thanh tra vẫn tiếp tục phát sinh đơn thư

Kết luận số 3313/KL-BXD ngày 19/8/2021 của Bộ Xây dựng về kết quả xác minh cho thấy, trong 7 nội dung đơn kêu cứu có 2 nội dung đúng; 3 nội dung đúng một phần và 2 nội dung sai, cụ thể:

Nội dung cắt lương của viên chức thuộc Trung tâm Đào tạo lái xe đến tháng 9/2017 là sai. Theo báo cáo của nhà trường, từ tháng 8/2017 đến nay, sau khi có Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr ngày 23/7/2017 của Chánh Thanh tra Bộ, nhà trường đã giải thích và thanh toán tiền lương cho viên chức, người lao động tại Trung tâm Đào tạo lái xe theo chế độ tiền lương ngạch, bậc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; viên chức và người lao động tại Trung tâm Đào tạo lái xe không còn thắc mắc và kiến nghị.

Nội dung “ký 3 hợp đồng đặt hàng đào tạo không có thực để chiếm tiền của Nhà nước trên 3 tỷ đồng; lập danh sách người không có thực tại trường để lấy ngân sách” là đúng một phần. Việc thực hiện ký 3 hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa Bộ Xây dựng và nhà trường là có thật và thực hiện theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật về đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước. Trách nhiệm để xảy ra các vi phạm trong việc thực hiện 3 hợp đồng đặt hàng đào tạo thuộc về Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tổng hợp, Phòng Kế hoạch Đào tạo, giáo viên chủ nhiệm các lớp, Kế toán trưởng của nhà trường giai đoạn từ năm 2013 - 2017.

Nội dung “để 3 viên chức còn nợ tiền tạm ứng hàng trăm triệu đồng chưa thanh toán” là đúng một phần do một số cá nhân đã hoàn tạm ứng. Trách nhiệm thuộc về các viên chức tạm ứng, Kế toán trưởng, Phòng Tài chính - Kế toán và Ban Giám hiệu nhà trường.

Đề nghị Ban Giám hiệu có biện pháp giải quyết dứt điểm, thu hồi các khoản công nợ tạm ứng theo đúng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 và quy định tại điểm 1.3 khoản 6 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính.

Nội dung “giả mạo chữ ký của giáo viên Đào Đình Trung và Vũ Văn Nhiên… lấy hàng tỷ đồng của nhà trường” là sai.

Nội dung “8 gia đình đang ở đất của nhà trường đã được cấp sổ đỏ chồng sổ đỏ” là đúng. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và Phòng Tổng hợp Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1 từng thời kỳ.

Nội dung “trong năm 2018, 2019 lãnh đạo nhà trường đã họp viên chức nhưng không giải thích được việc sử dụng tiền lương của viên chức thuộc Trung tâm Đào tạo lái xe từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2017” là đúng. Trách nhiệm thuộc Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu, Kế toán, Phòng Tài chính - Kế toán nhà trường. Đề nghị Ban Giám hiệu chỉ đạo Kế toán trưởng, Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của người lao động, đảm bảo Trung tâm Đào tạo lái xe ổn định và phát triển, không để phát sinh kiến nghị, phản ánh vượt cấp.

Nội dung “đầu năm 2020, Hiệu trưởng Phạm Duy Bảy đã sử dụng tiền của tập thể để nộp thuế cho nguyên Hiệu trưởng Hoàng Công Thi” là đúng một phần. Việc nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà trường theo quy định pháp luật. Trách nhiệm thuộc về nhà trường.

Chậm thực hiện Kết luận thanh tra

Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy, mặc dù Thanh tra Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính đã ban hành 5 văn bản đôn đốc thực hiện kết luận, song đến thời điểm kiểm tra (tháng 7/2021) vẫn còn nhiều nội dung nhà trường chưa thực hiện.

Những nội dung nhà trường chưa thực hiện: Về sử dụng số tiền gần 1,680 tỷ đồng do xây dựng dự toán thu, chi ngân sách không đúng quy định. Xử lý, giải quyết dứt điểm và thu hồi với các khoản công nợ tạm ứng kéo dài, chưa thanh toán dứt điểm kỳ trước đã cho tạm ứng tiếp kỳ sau.

Chưa có phương án xử lý đối với chứng từ thanh toán một số chi phí không hợp lý, hợp lệ, không đầy đủ chứng từ với tổng số tiền trên 1,190 tỷ đồng. Số tiền chi phí làm thêm giờ và chi phí phụ cấp ưu đãi cho các giáo viên không tham gia giảng dạy không đúng quy định số tiền gần 920 triệu đồng, trong đó, thanh toán chi phí làm thêm giờ vượt quy định số tiền trên 160 triệu đồng, thanh toán chi phí ưu đãi cho một số giáo viên không đúng quy định số tiền gần 760 triệu đồng.

Chưa báo cáo kết quả rà soát đối với công tác thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế, đề tài nghiên cứu khoa học: Việc ký kết hợp đồng giao khoán chuyên môn; chứng từ không đủ điều kiện thanh toán.

Chưa báo cáo kết quả rà soát, khắc phục đối với các hợp đồng đào tạo đặt hàng giữa nhà trường và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nhà trường đang làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành để điều chỉnh diện tích đất thực tế đang sử dụng (diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng với diện tích thực tế) để quản lý theo quy định.
Chuyển một số vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TQ
Với những vi phạm, tồn tại được chỉ ra qua công tác xác minh đơn thư và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao: Vụ Tổ chức Cán bộ tiếp tục yêu cầu nhà trường thực hiện biện pháp tinh giảm biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy của đơn vị đã được nêu tại quyết định của Bộ Xây dựng về việc giao số lượng người làm việc hàng năm và hợp đồng lao động cho Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1.

Vụ Kế hoạch - Tài chính định kỳ kiểm tra, rà soát và hướng dẫn nhà trường trong công tác lập báo cáo tài chính, quyết toán nguồn ngân sách, quản lý tài sản được giao sử dụng cho các hoạt động dịch vụ có thu của nhà trường.

Thanh tra Bộ tiếp tục đôn đốc, yêu cầu nhà trường báo cáo và khắc phục các nội dung chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng không dứt điểm để xử lý các vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr và báo cáo kết quả thanh tra tại Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1.

Chuyển một số vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1 chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc và xử lý dứt điểm các vi phạm đã được nêu trong Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo quy định.
Đối với các nội dung trong “đơn kêu cứu” đã được xác minh, làm rõ trong báo cáo kết quả xác minh của tổ xác minh và trong kết luận nội dung xác minh, yêu cầu Ban Giám hiệu tiếp tục thực hiện một số nội dung cụ thể như: Về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện có hiệu quả việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch sử dụng người làm việc và hợp đồng lao động theo vị trí việc làm của đơn vị; thực hiện biện pháp tinh giảm biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định. Công tác quản lý tài chính, tài sản yêu cầu xử lý những vụ việc còn tồn đọng.

Đối với các nội dung chưa thực hiện theo Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Chánh Thanh tra Bộ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề Lilama 1 chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ thanh toán có liên quan đến việc nhà trường chưa thực hiện Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật gồm: Chứng từ thanh toán một số chi phí không hợp lý, hợp lệ, không đầy đủ chứng từ với tổng số tiền gần 1,12 tỷ đồng; toàn bộ hồ sơ, tài liệu và kết quả thực hiện các hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa nhà trường với Bộ Xây dựng; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP; Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Đối với nội dung thanh toán chi phí làm thêm giờ và chi phí phụ cấp ưu đãi cho các giáo viên không tham gia giảng dạy không đúng quy định, số tiền gần 920 triệu đồng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tiếp tục rà soát để thực hiện theo Kết luận thanh tra số 314/KL-TTr, đồng thời tập hợp, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình.
Nguồn: https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/chuyen-mot-so-vu-viec-sang-co-quan-canh-sat-dieu-tra-188583.html