• Bài đăng đang được kiểm duyệt trước khi xuất bản
THANH HÀ
THANH HÀ @Giang_Nam
Đô thị
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, việc hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với NLĐ và NSDLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp; việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác.
Có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; việc thực hiện hỗ trợ đối với NLĐ, NSDLĐ phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả; không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
Cũng theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ bao gồm: NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
NLĐ đã dùng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.
Mức hỗ trợ được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, cụ thể như sau: thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng hỗ trợ 2.650.000 đồng/người; thời gian đông bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, hỗ trợ 2.900.000 đồng/người; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tử đủ 132 tháng trở lên, hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.
Nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.
Ngoài ra, liên quan đến giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Nghị quyết cũng quy định đối tượng được áp dụng là: NSDLĐ quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chỉ thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.
Theo đó, NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.
Chính phủ yêu cầu Bộ LĐTB&XH, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Mục II Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH Việt Nam, các địa phương triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mức phát sinh.
Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh dự toán thu, chi và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Yêu cầu BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ LĐTB&XH xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết, tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị quyết này. Kịp thời báo cáo Bộ LĐTB&XH các khó khăn, vướng mắc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Nguồn: https://baophapluat.vn/muc-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-19-post414568.html